Convocatòria Junta Ordinària 27 juny 2019

L’Òrgan d’Administració de la companyia convoca els senyors accionistes a celebrar Junta General Ordinària, que tindrà lloc al domicili social de l’entitat COMERCIAL VALOR CATALUNYA, SA el proper dia 27 de Juny de 2019, a les deu hores, en primera convocatòria, i, si escau, en segona, a la mateixa hora, el dia 28 de Juny de 2019, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Examen i aprovació, si s’escau dels comptes anuals i proposta d’aplicació de resultats de l’exercici tancat a 2018.12.31

SEGON.- Aprovació de la gestió de l’Òrgan d’Administració i ratificació, si escau de tots els actes i contractes celebrats per aquest.

TERCER.- Aprovació de la retribució de l’òrgan d’Administració per a l’exercici 2019.

QUART.- Delegació per elevar a públic els acords que s’adoptin.

A partir de la present convocatòria es troba a disposició dels senyors accionistes, al domicili social, tots els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta general ordinària i els informes preceptius, tenint els accionistes el dret a obtenir, de forma immediata i gratuïta còpia dels mateixos.

Granollers, a 18 d’Abril de 2019.- L’Administrador Solidari, D.César Díez Burillo. “